Tarsim - Devlet Destekli Tarım Sigortaları
Konuk Sigorta
Konuk Sigorta
Tarsim - Devlet Destekli Tarım Sigortaları
 
Şirketimiz 14 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" doğrultusunda kurulan TARSİM' e (Tarım Sigortaları Havuzu) üyedir. Bu kapsamda 01 Haziran 2006’dan itibaren de TARSİM üzerinden Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası, Sera Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Sigortası, Su Ürünleri Sigortası ve Arıcılık Sigortası yapılmaktadır.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları
Şirketimiz 14.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" doğrultusunda
kurulan TARSİM' e (Tarım Sigortaları Havuzu) üye olmuştur. 01.06.2006 tarihinden itibaren de TARSİM
üzerinden Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası, Sera Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası,
Kümes Hayvanları Sigortası, Su Ürünleri Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası ve Arıcılık
Sigortası yapılmaktadır.

Bitkisel Ürün Sigortası:
Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) güncel kaydı bulunan üreticilere, sağlanan ana teminat paketi; dolu,
fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için
doludan kaynaklanan kalite kaybı risklerinden oluşmaktadır. Don riskinin yaş meyvelerde neden olduğu
miktar kaybı ile dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının, dolu
ağı ve örtü sistemlerine verdiği zararları, ana teminat paketine ilave olarak sigorta ettiren tarafından
istenirse sigorta edilir. Sadece don riskine karşı sigorta yapılamaz.

Sera Sigortası;
Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabulü uygun
görülen seralardaki unsurlara (örtü, iskelet, teknik donanım ve ürün) vereceği zararları karşılar.
Risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre Dolu, Deprem, Taşıt çarpması ile Fırtına, Hortum, Yangın,
Heyelan, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı riskleri, teminat kapsamına alınabilmektedir.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası;
Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET’ e) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, yapılacak
risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.
1. Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE hastalıkları ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar (anthrax ve kuduz
hariç), hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale
sonucu ölüm, yavru atma ve yavru ölümü,
2. Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,
3. Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,
4. Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
5. Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler,
nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.
Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası;
Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET’e) kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, yapılacak risk
değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.
1. Koyun ve keçi vebası (PPR), koyun ve keçi brucellozu, şap ve şap’a bağlı sekonder
enfeksiyonlar, mavi dil, koyun-keçi çiçeği hastalıkları ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre ihbarı mecburi, tüm bulaşıcı hastalıklar (kuduz ve anthrax
hariç), hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi
müdahale sonucu ölüm,
2. Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
3. Zehirli çayır otları ve yem‘e bağlı zehirlenmeler,
4. Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
5. Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler,
nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı, maddi zararı temin eder.
Kümes Hayvanları Sigortası;
Bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, yapılacak risk
değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.
1. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi
bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
2. Her türlü kaza ve zehirlenmeler,
3. Her türlü doğal afetler,
4. Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle,
sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar,
teminat altına alınır.
Su Ürünleri Sigortası;
Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri ile kafes
ve ağları, risk inceleme ve değerlendirmesi sonucuna göre sigortaya kabul edilir.
1. Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, 14 günlük bekleme süresi içinde, ortaya çıkan (paraziter,
bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari) hastalıklar ve stokların, yumurta ve larva dönemi ile
yavruların tesise geldikten sonraki ilk 5 günlük dönemi, hariç olmak üzere, her türlü hastalık,
2. Yetiştiricinin kontrolü dışındaki, kirlenme ve zehirlenmeler,
3. Her türlü doğal afet,
4. Kazalar,
5. Predatörler,
6. Alg patlaması,
nedeniyle, meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı
maddi zararı temin eder.

Arıcılık Sigortası
TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan)
kovanlar yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.
Aktif (içinde arı olan) kovanların;
1. Fırtına,
2. Hortum,
3. Yangın,
4. Heyelan,
5. Deprem,
6. Taşıt Çarpması,
7. Sel ve Su Baskını,
8. Vahşi Hayvan Saldırısı,
9. Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb.
nedenler sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı temin eder
 
 
 
 
Konuk Sigorta
© Copyright 2024 - Konuk Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
 
Konuk Sigorta